Svátky

Dobré dopoledne,
dnes je pondělí 9.12.2019
svátek má Vratislav
zítra Julie

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CHARLOTTE WHITTON
Všechno, co ženy dělají, musejí dělat dvakrát tak dobře jako muži, aby byly považovány za zpolovic tak dobré. Díkybohu to není těžké.

Memorandum paliativní péče

M E M O R A N D U M
Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven
a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR
Níže uvedeného dne, měsíce a roku podepsaly:Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem:        Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČ:                  00024341

Jejímž jménem jedná: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr

(dále jen „MZ“)a

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem:        Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

IČ:                  41197518

Jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

(dále jen „VZP ČR“)a

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem:        Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

IČ:                  47114975

Jejímž jménem jedná: Ing. Josef Diessl, generální ředitela

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

se sídlem:        Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ:                  47672234

Jejímž jménem jedná: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitela

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem:        Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4

IČ:                  47114321

Jejímž jménem jedná: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitela

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

se sídlem:        Husova 302/5, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:                  46354182

Jejímž jménem jedná: Ing. Darina Ulmanová MBA, ředitelkaa

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem:        Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3

IČ:                  47114304

Jejímž jménem jedná: MUDr. David Kostka MBA, generální ředitela

RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem:        Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ:                  47673036

Jejímž jménem jedná: Ing. Antonín Klimša MBA, výkonný ředitel(dále jen „plátci“)a

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

se sídlem:        Sokolská 31, 120 26 Praha 2

IČ:                  00444359

Jejímž jménem jedná: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda

(dále jen „ČSPM ČLS JEP“)

toto memorandum:

Článek 1
Preambule

Účelem Memoranda MZ, zdravotních pojišťoven a ČSPM ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR (dále jen „Memorandum“) je

a.       Vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 (dále jen „Paliativa 1“), a Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 (dále jen „Paliativa 2“).

b.      Vytvoření podmínek pro spolupráci MZ, plátců, ČSPM ČLS JEP a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatelé“) na celkovém systematickém definování
a následném rozvoji bezpečné, klinicky přínosné, dostupné a nákladově efektivní paliativní péče, včetně péče hospicového typu, nad rámec těchto dvou dotačních programů.


c.       Vytvoření podmínek pro spolupráci smluvních stran na vyhodnocování a zpřesňování již existujících forem a modelů poskytování a úhrady paliativní péče.

d.      Návrh optimální kapacity smluvní sítě poskytovatelů paliativní péče.

e.       Na základě definovaných oblastí ze sociálního segmentu, které ČSPM ČLS JEP předloží, MZ společně s ČSPM ČLS JEP iniciuje obdobné memorandum o udržitelném financování sociálních služeb v paliativní péči s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).Článek 2
Role smluvních stran při naplňování Memoranda

1.      Základní cíle pro zajištění kvalitní paliativní péče jsou:

a.    ve všech segmentech zdravotního systému v České republice je každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi dostupná kvalitní paliativní péče;b.    každý pacient má reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života;

c.    rodinám a blízkým, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, je dostupná adekvátní psychologická podpora.

2.      Smluvní strany deklarují společné přesvědčení, že kvalitně navržený, organizovaný
a hrazený model poskytování paliativní péče může tyto cíle naplnit za systémově přijatelných nákladů a zavazují se jednat o optimálním návrhu takového modelu.


3.      Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost a spolupráci při vypracování analytických materiálů vyjmenovaných v článku 3 - identifikované oblasti spolupráce.

4.      Smluvní strany deklarují ochotu ke sdílení informací a dat, týkajících se evaluace systému poskytování paliativní péče, pokud tomu nebrání legislativní překážky nebo obchodní tajemství a pokud těmito daty disponují.

5.      ČSPM ČLS JEP se zavazuje přijmout roli svolavatele jednání, koordinátora této spolupráce, vypořadatele připomínek a prostředníka při jednáních s kraji, MZ, MPSV, poskytovateli a odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP. Smluvní strany tuto roli akceptují.

6.      MZ se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu případnou součinnost Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. MZ také posuzuje při implementaci výstupů vzniklých dle Memoranda jejich soulad s právními předpisy.

7.      ČSPM ČLS JEP se zavazuje zprostředkovat vstupy týkající se kvalitativních
i kvantitativních ukazatelů dle nejnovějších poznatků lékařské vědy, týkajících se paliativní péče publikovaných v odborné literatuře, a dále garantovat soulad výstupů vzniklých podle Memoranda s těmito poznatky. Dále definuje standardy, doporučené postupy a metodické pokyny paliativní péče pro zajišťování paliativní péče
dle nejnovějších poznatků lékařské vědy.


8.      Zdravotní pojišťovny se na základě poznatků analytických materiálů vyjmenovaných v Článku 3 - identifikované oblasti spolupráce, zavazují k aktivní smluvní politice tak,
aby byla v maximální možné míře zajištěna dostupnost kvalitních a bezpečných zdravotních služeb paliativní péče, poskytovaných indikovaným pacientům prostřednictvím sítě smluvních poskytovatelů.
Článek 3
Identifikované oblasti spolupráce

1.      Pilotní ověření a analýza provozů specializované paliativní péče[1] poskytované
v nemocnicích akutní a následné péče v rámci programu Paliativa 1.


2.      Pilotní ověření a analýza vykázané domácí specializované paliativní péče (odbornost 926) v rámci programu Paliativa 2, případně srovnání těchto výsledků s výsledky pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče, realizovaného MZ, VZP ČR a ČSPM ČLS JEP v letech 2015-2017.

3.      Návrh indikačních kritérií pro paliativní péči u relevantních forem paliativní péče podle
§ 7, § 8 a §10 zák. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách a jejich poskytování“) včetně indikačních kritérií u pacientů ve věku 0-18 let.


4.      Kvantifikace pacientské populace, splňující indikační kritéria pro paliativní péči.

5.      Návrh optimální a udržitelné kapacity sítě poskytovatelů specializované paliativní péče ve formách dle § 7, § 8 a §10 zákona o zdravotních službách a jejich poskytování.

6.      Analytické zpracování dostupných dat a návrh optimální a udržitelné kapacity sítě poskytovatelů paliativní péče o pacienty ve věku 0-18 let ve formách dle § 7, § 8 a §10 zákona o zdravotních službách a jejich poskytování.

7.      Případná doporučení na změny legislativního charakteru, které by na základě těchto analytických materiálů byly identifikovány.V Praze dne 30. července 2019Za Ministerstvo zdravotnictví                                              Za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR

………………………………………                          ………………………………………

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                          Ing. Zdeněk KabátekZa Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR                     Za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu

………………………………………                      ………………………………………

Ing. Josef Diessl                                                        JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.Za Oborovou zdravotní pojišťovnu                          Za Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

………………………………………                      ………………………………………

Ing. Radovan Kouřil                                                 Ing. Darina Ulmanová, MBAZa Zdravotní pojišťovnu                                           Za RBP, zdravotní pojišťovnu

                                                                                  ministerstva vnitra České republiky

………………………………………                      ………………………………………

MUDr. David Kostka, MBA                                    Ing. Antonín Klimša, MBAZa Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP

………………………………………                     

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

[1]        Paliativní péče specializovaná je poskytována lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína pacientům s komplexními problémy. Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče. Věstník MZ 13/2017.Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..