Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 28.11.2020
svátek má René
zítra Zina

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JOHN DRYDEN
Mějte se na pozoru před zuřivostí trpělivého člověka!

Resort zdravotnictví je na GDPR připraven, nové požadavky zdravotníky příliš nezatíží

Od 25. května vstupuje v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Hlavním účelem GDPR, stejně jako doposud platného zákona o ochraně osobních údajů, je ochrana soukromí člověka. Resort zdravotnictví je na nové požadavky připraven. „Připravili jsme metodiku pro ambulantní poskytovatele zdravotní péče a pro lůžková zařízení, která jim pomůže přizpůsobit se novým požadavkům, jež na ně GDPR klade. Ačkoliv se oproti současnému stavu nejedná o velkou změnu, je potřeba se naučit tímto nařízením přísně řídit. V dnešní moderní době, která klade čím dál větší důraz na ochranu osobních údajů jednotlivce, jde o naprostou nezbytnost,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar s tím, že zdravotníky změny příliš nezatíží a pacienti je téměř nezaznamenají.

 

Ve zdravotnictví je většina procesů zpracování osobních údajů stanovena zákonem, netřeba tedy pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů. Ten bude potřeba typicky jen u určitých „nadstavbových“ aktivit, jako je např. výzkum. Nehrozí tedy, že by se nově vyžadovaly souhlasy pacientů (čili další „papíry“) v těch případech, ve kterých dosud vyžadovány nebyly. GDPR zavádí nově povinnost u středně velkých a velkých poskytovatelů zdravotních služeb ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů (toto nebude třeba u malých ambulancí), který bude jakýmsi poradcem a auditorem pro oblast ochrany osobních údajů.

Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky spolu s odborníky na danou problematiku a s Úřadem pro ochranu osobních údajů připravili implementační metodické materiály k praktickým aspektům zavedení GDPR v klinické praxi:
  1. Metodika pro lůžková zařízení (https://www.uzis.cz/metodika-implementace-gdpr#gdpr)
  2. Metodika pro ambulantní poskytovatele (https://www.uzis.cz/metodika-implementace-gdpr#amlulant_gdpr)
Metodiky jsou distribuovány v omezeném nákladu jako tištěné brožury a zejména pak v elektronické verzi. S poskytovateli zdravotních služeb navíc probíhají pravidelná setkání, kde jsou diskutovány různé aspekty a problémy implementace GDPR. Odborníci z MZ ČR a ÚZIS ČR také od listopadu 2017 tuto problematiku přednášejí na odborných akcích a konferencích.

 

VÝBĚR DOPORUČENÍ PRO AMBULANTNÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Níže uvedený výčet představuje základní minimum kroků pro zajištění ochrany osobních údajů, které by měly být postačující pro běžnou ambulantní praxi a které neznamenají žádný zásadní zásah do její běžné činnosti.
1)     Katalog osobních údajů, tj. tabulka, kde si vypíšete, jaké údaje jsou kde zpracovávány a vedeny a proč (prostý přehled) – důležitý je účel a rozsah vedených údajů. Je to v podstatě INVENTURA, jejímž výsledkem může být i to, že ambulance vede údaje, které vést nemusí nebo by je neměla mít v daném rozsahu.
2)     Katalog operací zpracování osobních údajů – opět v podstatě tabulka, jednoduchý přehled shrnující operace, které se s údaji v provozu dělají, může být spojena i s katalogem osobních údajů, může být jejím pokračováním.
3)     Jasně zavedená agenda přístupů k osobním údajům – tedy jasně pojmenované osoby, které mají přístup a k čemu, nejlépe formou jakési vnitřní směrnice, je třeba nezapomenout na úplně obyčejná opatření, ke kterým patří například i zamykání ordinací či natočení monitoru tak, aby je nebylo možné sledovat třetími osobami, resp. nepovolanými osobami.
4)     Doklad o tom, že osoby, které pracují s osobními údaji a mají k nim přístup, byly řádně proškoleny, resp. poučeny, co dělat mají a  co nesmí. Ideální je nechat si toto poučení podepsat – zejména tam, kde je takových osob více a může hrozit selhání lidského faktoru.
5)     Analýza souladu – navazuje na body 1) až 4) – poskytovatel by si měl podle vzoru ověřit, že má systém nastavený tak, aby byl ve shodě s GDPR (posouzení vlivu). Jde o velmi jednoduchý dokument, zejména u malých pracovišť, postačí i forma jednoduché tabulky. Je však povinností poskytovatele ZS ji mít.
6)     Analýza a hodnocení rizik – dokument, který může navázat na Analýzu souladu, v podstatě dle jednoduchého vzoru pojmenovává slabá místa, kde může dojít k problémům se zpracováním osobních údajů, a k tomu přijatá opatření, která riziko minimalizují. MV ČR sice analýzu rizik u malých provozů striktně nevyžaduje, nejedná se ale o nic složitého a její provedení je možné doporučit. Jde o to se zamyslet nad tím, jestli nemůže dojít k úniku osobních údajů ve vztahu k nepovolaným osobám, jaké by to případně mohlo mít následky a co jsme udělali, abychom riziko eliminovali. Přitom nezapomenout na úplně obyčejná opatření – viz výše bod 3).
7)     Technická a organizační opatření = viz bod 6, dokumenty lze propojit. Jaká opatření jsou přijata, aby nedošlo k nesprávné manipulaci s osobními údaji.
8)     Řádně podepsaná smlouva s IT dodavateli – smlouva vymezující jejich povinnosti v zabezpečení IT systémů a v ochraně přístupů, měla by obsahovat kapitolu o zpracování osobních údajů. Stačí i dodatek, je-li uzavřena na delší období. Tento bod je podstatný, neboť smlouva jasně vymezující povinnosti v podstatě chrání poskytovatele zdravotních služeb, který samozřejmě nemůže kontrolovat a zabezpečovat technické parametry dodávaného informačního systému.
9)     Připravená informace pro pacienty – připravený jasný dokument (přibližně jedna stránka A4), který pacienta informuje, že dané pracoviště řádně postupuje a osobní data chrání – informace bude obsahovat stručnou sumarizaci výše uvedených dokumentů zejména s odkazem, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona.
10)   Připravený informovaný souhlas – netýká se běžného provozu a poskytování péče; je ale nezbytný v případě zapojení do výzkumu, u klinických studií či jakýchkoli aktivit a zpracování dat, které nesouvisejí s vlastním poskytováním péče.
K plnění a kontrolování výše uvedených kroků je možné jmenovat zaměstnance, který bude určen jako „pověřenec pro ochranu osobních údajů“. U malých ambulancí je toto zcela nepovinné.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení, tisková mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..