Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 26.9.2023
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Neuznávám jiné vznešenosti, mimo lidskou dobrotu.

Program Evropského roku 2010 pomůže řešit problém sociálního vyloučení

"Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační program na podporu projektů zaměřených proti chudobě Ministerstvo práce a sociálních věcí v příštím roce podpoří částkou přibližně ve výši 10,5 miliónu korun aktivity, které mají výrazně přispět k řešení problému chudoby v České republice. Dotační řízení ministerstvo vypsalo v rámci Národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení pro rok 2010. Jedním z klíčových témat je nebezpečí sociálního vyloučení předlužených osob. Program spolufinancuje Evropská unie.Evropský rok 2010 je závazkem členských států EU vůči Evropské komisi efektivně řešit otázku chudoby, která ohrožuje nejzranitelnější skupiny společnosti, zejména ty, kdo mají znesnadněný přístup na trh práce - starší osoby, matky samoživitelky, zdravotně postižení atd. Česká republika si proto v rámci svého Národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení pro rok 2010 stanovila pět prioritních oblastí, kde by chtěla především ve spolupráci s neziskovým sektorem efektivně působit prostřednictvím dotační podpory a intenzivní informační kampaně. Těmito prioritními oblastmi jsou: 1. prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,2. přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu, 3. aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,4. zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,5. podpora přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení bezdomovectvíO finanční podporu projektů, které do těchto oblastí spadají, budou zájemci moci žádat právě v Dotačním programu EY 2010. Minimální výše dotace pro projekty v daných prioritních oblastech je 100 tisíc korun, maximální výše podpory, kterou je možné získat pouze v rámci první a druhé priority, je 1 milion korun. Žadateli o dotaci mohou být:1. Obce a organizace zřizované obcemi2. Kraje a organizace zřizované kraji3. Svazky obcí4. Občanská sdružení5. Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností6. Obecně prospěšné společnosti7. Školská a vzdělávací zařízeníŽádost o dotaci pro rok 2010 je možné podat v termínu do 20. listopadu 2009.Podmínkou je, aby žadatel sídlil a realizoval aktivity projektu na území České republiky. Žadatelé o dotaci zároveň nesmějí mít k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.Bližší informace k Dotačnímu programu EY 2010 jsou k dispozici na internetových stránkách www.mpsv.cz nebo na www.EY2010.cz. Do Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení se zapojí všechny členské státy EU, každá se svým konkrétním programem. V České republice za realizaci programu odpovídá ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktivity Evropského roku 2010 na evropské úrovni oficiálně zahájí ministerská konference k chudobě 21. ledna 2010 v Madridu. V České republice Evropský rok odstartuje úvodní tisková konference, na níž se počítá mimo jiné s účastí ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky. Základní informace o Národním programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice naleznete na www.EY2010.cz. Oficiální, pravidelně aktualizovaná podoba stránek včetně přehledu pořádaných aktivit bude spuštěna v lednu 2010.Národní programy Evropského roku 2010 jednotlivých členských států EU jsou zveřejněny na stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=808&langId=enMgr. Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcíJana ŘíhováPR koordinátorka Evropského roku 2010 gsm: +420 725 761 147e-mail:jana.rihova@mpsv.cz "

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..