Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 18.7.2024
svátek má Drahomíra
zítra Čeněk

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

J. W. Gardner
Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.

Bezpečnost práce a ochranu zdraví je třeba řešit průběžně

Tisková zpráva Historicky první kulatý stůl s odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví se 6. října 2009 uskutečnil na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem akce bylo vyměnit si poznatky z kontrol, poukázat na zjištěné nedostatky při provádění zkoušek a projednat systém udělování akreditací pro provádění zkoušek, kterými jsou ověřovány odborné způsobilosti v prevenci rizik a k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Akce se kromě zástupců ministerstva a Státního úřadu inspekce práce zúčastnilo také 27 držitelů akreditací, kteří získali oprávnění na provádění těchto zkoušek. Na kulatém stolu se mimo jiné debatovalo o tom, jak probíhají zkoušky. V praxi se to má následovně: po získání akreditace oznámí držitel akreditace na své webové stránce, že se stal držitelem akreditace v dané odborné způsobilosti. Dále oznámí termíny zkoušek a způsob jakým zkouška, kterou se provádí vlastní ověřování odborné způsobilosti, probíhá. Zkoušku připravuje v souladu se schváleným projektem tým pracovníků uvedený v projektu. Zejména se jedná o odborného garanta, který zpracoval projekt zkoušky a garantuje jeho odbornou úroveň po celou dobu platnosti rozhodnutí o udělené akreditaci. Dalšími osobami jsou členové odborné zkušební komise, tj. minimálně předseda a další dva členové, kteří uchazečům zadávají písemný test a v ústní části zkoušky pokládají otázky, hodnotí jejich odpovědi a vyhodnocují celou zkoušku. K dalším osobám zúčastněných na zkoušce patří administrátor zkoušky zajišťující administrativní záležitosti zkoušky a další osoba, která provádí audit systému řízení zkoušky. Po oznámení o termínech zkoušky zasílají žadatelé vyplněné přihlášky, popř. dotazy týkající se podmínek účasti na zkoušce a k jejímu průběhu. Žadatel o zkoušku je povinen v přihlášce uvést, a v příloze k ní doložit kopiemi dokladů splnění zákonných předpokladů pro získání odborné způsobilosti, tj. o dosaženém vzdělání (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou) a o odborné praxi. Základní délka odborné praxe je alespoň 3 roky nebo 1 rok, pokud má absolvent VŠ vzdělání v bakalářském nebo v magisterském studijním programu v oblasti BOZP. Přitom je třeba zdůraznit, že se za odbornou praxi považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém bude fyzická osoba zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP. Před vlastním zahájením zkoušky jsou držitelé akreditací povinni ověřit nejen totožnost uchazeče, ale porovnat kopie dokladů o vzdělání a odborné praxi s předloženými originály. Teprve na základě splnění těchto dvou zákonných předpokladů je držitel akreditace oprávněn umožnit uchazeči účast na zkoušce. V případě úspěšně vykonané zkoušky má fyzická osoba nárok na vydání dokladu, kterým je osvědčení o získání odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. Během diskuse mimo jiné zaznělo, že je třeba, aby se sjednotily standardy písemné i ústní části zkoušky (zejména počet otázek v písemném testu nebo v ústní části zkoušky), stanovil maximální počet uchazečů v jednom zkušebním termínu, zadávalo zpracování písemných prací ke zkoušce apod. Je nezbytné, aby zkušební otázky kromě souladu s platnými právními a jinými předpisy byly na patřičné úrovni a prověřily tak znalosti a odborné předpoklady uchazečů stát se odborně způsobilými osobami. Rovněž je nezbytné dodržovat pravidla při sestavování odborných zkušebních komisí. Odborné zkušební komise tvoří zaměstnanci držitele akreditace nebo další odborníci z praxe. Lidé, kteří zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik úspěšně absolvují a získají odbornou způsobilost v prevenci rizik, mají u zaměstnavatele na starosti vyhledávání, vyhodnocování rizik a navrhování nápravných opatření. Další osoby, které získají osvědčení koordinátora BOZP na staveništi, vykonávají podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích právních předpisů, činnosti při přípravě a při realizaci stavby. Při přípravě stavby předává koordinátor zadavateli stavby a projektantovi, a pokud byl již určen též zhotoviteli stavby, informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se mohou při dané realizaci stavby vyskytnout. Při realizaci stavby je koordinátor povinen informovat všechny dotčené zhotovitele dané stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla během její realizace, upozorňovat zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP a vyžadovat nápravu a oznamovat zadavateli případy, kdy zhotovitelé nepřijímají neprodleně přiměřená opatření k nápravě vytýkaných nedostatků.Akreditovaných subjektů, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo souhlas k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik nebo odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi, je celkem 29. Seznam odborně způsobilých osob a seznam držitelů akreditací uveřejňuje ministerstvo na českém Focal Pointu na adrese: www.osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs. MPSV kontroluje činnost držitelů akreditací, zejména řádné vedení zkoušek, neboť na práci členů odborných zkušebních komisí a odborného garanta závisí kvalita odborně způsobilých osob, které v praxi zajišťují úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úkolem odborně způsobilých osob je usilovat o to, aby nedocházelo k pracovním úrazům a vést zaměstnavatele i zaměstnance ke zlepšování pracovních podmínek na pracovištích a k dodržování zásad bezpečné práce. Práce bez pracovních úrazů totiž vede k větší prosperitě zaměstnavatele, ke snížení výdajů státního rozpočtu na řešení důsledků pracovních úrazů, popř. smrtelných pracovních úrazů a současně i ke zlepšení osobního života zaměstnanců a jejich rodin. I když kulatý stůl nevyřešil všechny otázky, které byly vzneseny na zástupce ministerstva, jednání bylo hodnoceno kladně. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo pořádat tyto akce pravidelně, aby mohlo docházet k průběžné výměně zkušeností na úseku provádění zkoušek a udělování akreditací a aby se případné problémy odstranily co nejdříve. Rovněž, aby se pozitivní zkušenosti některých držitelů akreditací, kteří provádějí zkoušky na různých místech České republiky a vyzkoušeli již desítky a v některých případech až stovky osob, přenášely na držitele akreditací, kteří ještě takové zkušenosti s prováděním zkoušek nemají. Mgr. Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..