Svátky

Příjemnou noc,
dnes je pondělí 26.7.2021
svátek má Anna
zítra Věroslav

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Láska jsou pevné kameny, po nichž přecházíš rozbouřenou řeku.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

"Studie z minulých let prokázaly jednak nedostupnost specializované ambulantní zdravotní adiktologické péče pro děti a dorost a současně i vysokou poptávku po takovémto druhu intenzivní ambulantní péče. Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, tak od 1. července 2014 spouští pilotní projekt pod názvem: „ambulance dětské a dorostové adiktologie“. Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR. Zmiňované studie probíhaly v letech 2012–2013 a ukázaly, že z hlediska potřebnosti se pro Prahu v současné době nejeví být další navyšování lůžkové kapacity v oblasti zdravotní adiktologické péče aktuální. Naopak, byla potvrzena vysoká potřebnost doposud neexistující specializované adiktologické intenzivní ambulantní péče pro děti a dorost. „Jen v Praze a Středočeském kraji by se celkový počet případů mohl pohybovat kolem 4–5 tisíc ročně. Realizace projektu nabízí ekonomicky únosné a koncepční, dlouhodobé řešení situace v péči o děti a dorost a tímto krokem můžeme přispět k tomu, aby byl testován smysluplný koncept klinického provozu a mohly být položeny kvalitní základy tohoto typu zdravotní péče v adiktologii a minimalizovalo se tak riziko ztrát způsobených investicemi do neodůvodněných a nekoncepčních záměrů,“ říká Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, který se o provoz ambulance budě osobně starat. Spuštění pilotního projektu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je logické. „VFN je schopna nabídnout zázemí jediné specializované kliniky v oboru adiktologie v ČR a zkušenosti provozu s tradicí 65 let, včetně výzkumné a výukové báze pro případné budoucí šíření modelu a zajištění jeho metodické, tréninkové a supervizní podpory. V konečném a hlavním důsledku je projekt jedním z mála současných navrhovaných řešení v tomto segmentu, řešící velkou skupinu pacientů a situaci, kdy ČR dlouhodobě patří ve spotřebě alkoholu, tabáku a dalších drog na přední místa v EU a je nutné hledat zásadní systémová řešení. Současně pak projekt podporuje budování dobrého jména zdravotní péče v ČR jako celku,“ říká k projektu Dana Jurásková, ředitelka VFN v Praze.Realizace projektu probíhá v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. „V roce 2012 vydala VZP za léčení poruch způsobených alkoholem nebo drogami u lidí mladších osmnácti let přes 15,2 milionu korun, loni už to bylo dokonce více než 15,6 milionu. V obou letech se počet dětí či mladých, kteří skončili kvůli problémům s návykovými látkami u lékaře, pohyboval kolem 1500. To jsou alarmující čísla. VZP proto považuje za správné, aby se na pilotním projektu ambulance dětské a dorostové adiktologie jako jediná zdravotní pojišťovna podílela a poskytla na její provoz po dobu jednoho roku částku 3 miliony korun. Věříme, že to může výhledově přispět jak k tomu, aby se mladí lidé dostávali do problémů s alkoholem a drogami méně často, tak i k tomu, aby následně náklady s jejich léčením méně zatěžovaly zdravotní systém,“ uvedl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií, atd.).Základní provoz adiktologické ambulance se bude sestávat z 3 komponent. Jednak se bude jednat o vstupní diagnostiku, zahrnující komplexní posouzení každého pacienta. Pokud bude pacient přijat do ambulantní péče, bude mu navržen podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Konečně, samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí).Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.).Adresa ambulance dětské a dorostové adiktologie je: Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, Praha 2, 1. patro._____________________________________________________________ Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocniceKlinika adiktologie je odborným pracovištěm 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde o unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.Adiktologie jako obor spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního rámce. Zaměřuje se na konkrétní problematiku jednotlivce, skupin a různých typů společenství ve vztahu k užívání návykových látek a závislostnímu chování. Společnosti se snaží přinášet relevantní a vyvážené vědecké informace špičkové úrovně. Cílem adiktologie je přispívat ke zkvalitňování duševního i fyzického zdraví populace svým aktivním podílem na výchově profesionálů poskytujících služby, výzkumu v oblasti prevence a léčby závislostí a minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, výzkumu v oblasti problematiky poptávky a nabídky na drogových trzích vůbec. Klinika adiktologie se zabývá léčbou závislostí na návykových látkách a patologického hráčství (gamblingu) a rovněž terapií duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje také rodinnou terapii návykových nemocí. Vedle léčby pacientů a výuky budoucích adiktologů, lékařů, psychologů a jiných zdravotníků se zde realizují také výzkumy a projekty zaměřené na rozvoj oboru, sítě komunikace v oblasti výzkumu, výzkum aktuálních důležitých jevů (kauza metanol), výzkum nových možností léčby závislostí. Klinický provoz zahrnuje ambulantní a lůžkovou léčbu, dále on-line adiktologickou poradnu a adiktologicko-psychologickou laboratoř. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také socioterapeutický klub „KLUS“ (Klub lidí usilujících o střízlivost). Přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN je prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. www.adiktologie.czMgr. Jana Francovátisková mluvčí"

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..