Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 7.12.2019
svátek má Ambrož a Benjamín
zítra Květoslava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Richelieu
Dej mi dva řádky nějakého písma a dám pisatele pověsit.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

"Studie z minulých let prokázaly jednak nedostupnost specializované ambulantní zdravotní adiktologické péče pro děti a dorost a současně i vysokou poptávku po takovémto druhu intenzivní ambulantní péče. Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, tak od 1. července 2014 spouští pilotní projekt pod názvem: „ambulance dětské a dorostové adiktologie“. Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR. Zmiňované studie probíhaly v letech 2012–2013 a ukázaly, že z hlediska potřebnosti se pro Prahu v současné době nejeví být další navyšování lůžkové kapacity v oblasti zdravotní adiktologické péče aktuální. Naopak, byla potvrzena vysoká potřebnost doposud neexistující specializované adiktologické intenzivní ambulantní péče pro děti a dorost. „Jen v Praze a Středočeském kraji by se celkový počet případů mohl pohybovat kolem 4–5 tisíc ročně. Realizace projektu nabízí ekonomicky únosné a koncepční, dlouhodobé řešení situace v péči o děti a dorost a tímto krokem můžeme přispět k tomu, aby byl testován smysluplný koncept klinického provozu a mohly být položeny kvalitní základy tohoto typu zdravotní péče v adiktologii a minimalizovalo se tak riziko ztrát způsobených investicemi do neodůvodněných a nekoncepčních záměrů,“ říká Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, který se o provoz ambulance budě osobně starat. Spuštění pilotního projektu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je logické. „VFN je schopna nabídnout zázemí jediné specializované kliniky v oboru adiktologie v ČR a zkušenosti provozu s tradicí 65 let, včetně výzkumné a výukové báze pro případné budoucí šíření modelu a zajištění jeho metodické, tréninkové a supervizní podpory. V konečném a hlavním důsledku je projekt jedním z mála současných navrhovaných řešení v tomto segmentu, řešící velkou skupinu pacientů a situaci, kdy ČR dlouhodobě patří ve spotřebě alkoholu, tabáku a dalších drog na přední místa v EU a je nutné hledat zásadní systémová řešení. Současně pak projekt podporuje budování dobrého jména zdravotní péče v ČR jako celku,“ říká k projektu Dana Jurásková, ředitelka VFN v Praze.Realizace projektu probíhá v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. „V roce 2012 vydala VZP za léčení poruch způsobených alkoholem nebo drogami u lidí mladších osmnácti let přes 15,2 milionu korun, loni už to bylo dokonce více než 15,6 milionu. V obou letech se počet dětí či mladých, kteří skončili kvůli problémům s návykovými látkami u lékaře, pohyboval kolem 1500. To jsou alarmující čísla. VZP proto považuje za správné, aby se na pilotním projektu ambulance dětské a dorostové adiktologie jako jediná zdravotní pojišťovna podílela a poskytla na její provoz po dobu jednoho roku částku 3 miliony korun. Věříme, že to může výhledově přispět jak k tomu, aby se mladí lidé dostávali do problémů s alkoholem a drogami méně často, tak i k tomu, aby následně náklady s jejich léčením méně zatěžovaly zdravotní systém,“ uvedl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií, atd.).Základní provoz adiktologické ambulance se bude sestávat z 3 komponent. Jednak se bude jednat o vstupní diagnostiku, zahrnující komplexní posouzení každého pacienta. Pokud bude pacient přijat do ambulantní péče, bude mu navržen podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Konečně, samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí).Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.).Adresa ambulance dětské a dorostové adiktologie je: Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, Praha 2, 1. patro._____________________________________________________________ Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocniceKlinika adiktologie je odborným pracovištěm 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde o unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.Adiktologie jako obor spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního rámce. Zaměřuje se na konkrétní problematiku jednotlivce, skupin a různých typů společenství ve vztahu k užívání návykových látek a závislostnímu chování. Společnosti se snaží přinášet relevantní a vyvážené vědecké informace špičkové úrovně. Cílem adiktologie je přispívat ke zkvalitňování duševního i fyzického zdraví populace svým aktivním podílem na výchově profesionálů poskytujících služby, výzkumu v oblasti prevence a léčby závislostí a minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, výzkumu v oblasti problematiky poptávky a nabídky na drogových trzích vůbec. Klinika adiktologie se zabývá léčbou závislostí na návykových látkách a patologického hráčství (gamblingu) a rovněž terapií duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje také rodinnou terapii návykových nemocí. Vedle léčby pacientů a výuky budoucích adiktologů, lékařů, psychologů a jiných zdravotníků se zde realizují také výzkumy a projekty zaměřené na rozvoj oboru, sítě komunikace v oblasti výzkumu, výzkum aktuálních důležitých jevů (kauza metanol), výzkum nových možností léčby závislostí. Klinický provoz zahrnuje ambulantní a lůžkovou léčbu, dále on-line adiktologickou poradnu a adiktologicko-psychologickou laboratoř. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také socioterapeutický klub „KLUS“ (Klub lidí usilujících o střízlivost). Přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN je prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. www.adiktologie.czMgr. Jana Francovátisková mluvčí"

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..