Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 18.9.2021
svátek má Kryštof
zítra Zita

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

H. Rowlandowá
Muži se žení, aby unikli samotě, a vstupují do klubu, aby unikli manželce.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Ředitel Úrazové nemocnice v Brně
m.janecek@unbr.cz
tel.: 545 538 382

 

Úrazová nemocnice v Brně je v podstatě chirurgická nemocnice a význačným traumatologickým programem zahrnujícím další obory. Mohl byste se o nich stručně zmínit?
nÚrazová nemocnice v Brně je Trauma centrum pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, jak bylo stanoveno Věstníkem ministerstva zdravotnictví 2/2001. Takové zařízení musí mít pochopitelně další obory, které s traumatologií a úrazovou chirurgií úzce souvisí. Jedná se především o klasickou chirurgii, která je potřebná pro erudici lékařů v traumatologii. Dále je nezbytnou součástí anesteziologicko resuscitační oddělení, kde jsou léčeni pacienti s nejtěžšími úrazy tzv. polytraumaty. Jednotky intenzivní péče u nás nejčastěji doléčují pacienty před jejich přeložením na standardní lůžka. Z ostatních oborů týmové spolupráce je to oddělení ortopedie, urologie, gastroenterologie, gynekologie a interní medicína. Všechna tato oddělení se podílejí spolu s RTG diagnostikou a laboratorním komplementem na léčení pacientů s těžšími úrazy, případně na řešení jejich komplikací. Rehabilitační oddělení potom doléčuje eventuální následky na pohybovém aparátu.

 

Řídit nemocnici vyžaduje velkou odpovědnost. S týmem špičkových spolupracovníků jednotlivých oddělení lze však snadněji dosáhnout dalších pozitivních změn. Kterých nejvýznamnějších pokroků se podařilo za poslední léta, kdy stojíte v čele ÚN, dosáhnout?
Za poslední dva roky dosáhla Úrazová nemocnice řady dílčích úspěchů a pokroků. V oblasti úrazové chirurgie byly do praxe zavedeny nejmodernější implantáty (hřeby, dlahy) pro osteosyntézy skeletu. Ortopedie provedla jako první v republice navigovanou operaci endoprotézy kyčelního kloubu a zavedla ji do každodenní praxe. Chirurgie rozvinula operace při obezitě tzv. bandáže žaludku, kde spolupracuje s internisty pomáhajícími při redukci hmotnosti pacientů. Při poúrazovém postižení kloubů se jedná o zvlášť významný bod pro pacienta. Nemocnice uspořádala dva mezinárodní kongresy a čtyři národní semináře pro sestry. V oblasti vědy a výzkumu patří v rámci LF MU mezi přední pracoviště v počtu přednášek a publikací.

 

Je v něčem Vaše nemocnice specifická?
Úrazová nemocnice v Brně je specifická dokonalou týmovou multioborovou spoluprací, která umožňuje maximální nasazení při léčení úrazů. Je jedinou nemocnicí v ČR, která soustřeďuje odborníky všech profesí, které jsou nutné k léčení úrazů. Tento servis poskytuje nemocnice 24 hodin denně po celý rok.nJejím dalším specifikem je spinální jednotka, která poskytuje nadregionální péči o spinální pacienty počínaje chirurgickým výkonem a konče rehabilitací. ÚN je jediným chirurgickým pracovištěm v ČR, které má vlastní dialýzu.

 

Jakým způsobem se sleduje kvalita léčebné péče poskytované pacientům?
nKvalita léčebné péče poskytované pacientům je sledována jak po lékařské stránce (náměstek pro LPP, primáři oddělení), tak i po stránce sesterské (hlavní sestra, staniční sestry). Podobným způsobem je kontrolována péče na jednotlivých ambulancích. Vyhodnocení kvality je každý rok i z hlediska statistického, kde jsou sledovány hlavní ukazatele, jako doba hospitalizace, infekční komplikace, úmrtnost apod. Tyto ukazatele jsou potom srovnávány s roky minulými. Máme k dispozici i mezinárodní analýzy, kdy například výsledky našeho léčení pacientů s úrazy byly významně lepší než výsledky z deseti nejlepších nemocnic ve Velké Británii.

 

Do jaké míry ovlivňuje práci lékařů a péči o nemocné práce etické komise a kdy se na ní může pacient obrátit o pomoc?
nEtická komise se schází pravidelně každé druhé pondělí v měsíci a posuzuje především výzkumnou činnost lékařské péče a její vztah k nemocným (granty, zkušební projekty léčiv, ortéz apod.). Na etickou komisi se však může obrátit jakýkoliv pacient se svým problémem. Ve skutečnosti k tomu dochází jen zřídka.

 

Předpokládají se do budoucna nějaké změny ve smyslu péče o nemocné – mám na mysli zejména úhradu léků, pobytu v nemocnici, ale také modernizace některých oddělení?
nÚrazová nemocnice v Brně má v plánu pokračovat v modernizaci oddělení traumatologie, jejichž cílem je zlepšení pobytu a komfortu pacientů. Jako státem řízení organizace nemůže určovat žádné platby ani za léky ani za pobyt v nemocnici. Ještě v letošním roce by mělo dojít k zavedení tzv. bezfilmové nemocnice, což znamená, že všechna RTG a jiná obrazová vyšetření budou v počítačové síti nemocnice přímo dostupná všem příslušným odborníkům na jejich rovněž současně modernizovaných počítačích. Rovněž ještě letos by mělo dojít k obměně počítačového tomografu za nový moderní přístroj.nPro příští léta se chystá řada kroků, které povedou k zlepšení vybavenosti a funkčnosti stávajících oddělení i rozšíření nemocnice do nových prostor Koliště 43, které již nemocnice získala a eventuálně Koliště 45, o které usiluje.

 

Co byste si přál ještě více zdokonalit co se týče vybavení nemocnice i pracovních podmínek lékařů?
nJako ředitel ÚN si pochopitelně přeji, aby nemocnice po 15 letech určité finanční stagnace dostala nutné prostředky z Ministerstva zdravotnictví tak, aby mohla plánované úpravy během příštích let realizovat. Do těchto úprav zapadá i vytvoření nového pracoviště magnetické rezonance, terapie chladem, hyperbarická komora a celý nový pavilon urgentní medicíny. Tím se zlepší vybavení nemocnice i pracovní podmínky pro lékaře.

 

Jaká je spokojenost pacientů – na základě vyhodnocování dotazníků, které jsou k dispozici na Vašich webových stránkách?
nNa základě vyhodnocování dotazníků lze konstatovat, že převážná většina našich nemocných je spokojena se svým pobytem v Úrazové nemocnici. Kritizovány byly delší čekací doby na ambulanci, což jsme odstranili změnou systému přijímání na oddělení. Celkový chod ambulancí lze ovlivnit pouze získáním nových prostor. Ve spolupráci s Policií ČR je nutné, aby bylo zabezpečeno respektování dopravního značení zákazu vjezdu do ulice Ponávka, a tím dojde ke snížení hluku z ulice, který některé naše nemocné ruší.

 

 

Děkuji za rozhovor.

 

Kontakt:
E-mail: reditelstvi@unbr.cz,
Tel.: 545 538 666, fax: 545 211 082,
http://www.unbr.cz
 
 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..