Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 30.11.2023
svátek má Ondřej
zítra Iva

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GAIUS IULIUS CAESAR
Není méně hodno vojevůdce vítězit rozvahou než mečem. (NON MINUS EST IMPERATORIS CONSILIO SUPERARE QUAM GLADIO

Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení

Ve dnech 24.–25. září se v Mariánských Lázních, v kulturním a konferenčním centru Casino uskuteční 34. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí, jehož součástmi jsou 34. Teisingerův den průmyslové toxikologie a 43. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce. Akce se koná pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Ministryně práce a sociálních věcí ČR, Hlavní hygieničky MZ ČR a Děkana 1. LF UK.

Pod mottem „Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení“ kongres usnadní mezioborovou spolupráci a poskytne prostor pro výměnu názorů téměř 300 odborníků pracovního a všeobecného praktického lékařství, hygieny práce a epidemiologie, neurologie, psychologie, toxikologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ergonomie, fyziologie a psychofyziologie práce a dalších příbuzných oborů.

Pracovní lékařství zažívá v posledních letech hodně změn, na něž je potřeba aktuálně reagovat. Mezi hlavní tematické okruhy kongresu patří nové směry v prevenci poškození zdraví z práce, pracovní dlouhověkost, nová a známá pracovní rizika, nemoci z povolání a pracovní úrazy, ergonomie a fyziologie práce v 21. století, chemická bezpečnost a průmyslová toxikologie, práce a psychika. Součástí kongresu je diskuzní fórum a workshop pro praktické lékaře poskytující pracovnělékařské služby.

Pracovní lékařství je unikátním lékařským oborem úzce spjatým s podnikovou praxí. Je vymezeno hodnocením rizik zátěže faktory pracovního prostředí a studiem zdravotních důsledků těchto expozic. Poskytování pracovnělékařských služeb vyžaduje nejen znalost platné legislativy a její aplikace v každodenní praxi, ale též prohlubování znalostí v aktuálních tématech oboru jako jsou rizika nanotechnologií, expozice karcinogenům, biologické expoziční testy, rizika práce s narušením biologických rytmů či zaměstnávání osob vulnerabilních skupin populace.  

Pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru. Obor se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví a získaných poznatků studia úrovně faktorů pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví a pohodu zaměstnanců využívá k usměrňování opatření směřujících k zajištění ochrany zdraví při práci, optimalizaci pracovních podmínek a udržení pracovní schopnosti.

Součástí kongresu je i odborný seminář požádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Přáním organizátorů kongresu je poskytnout jeho účastníkům nejvíce možností k získání nových poznatků a výměně zkušeností.

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda výboru Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
vědecký sekretář Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..