Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 18.7.2024
svátek má Drahomíra
zítra Čeněk

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CHARLET PINOT DUCLOS
Přátelství je láska bez citu, láska přátelství bez rozumu.

Spinální jednotka - klíč k třinácté komnatě

Spinální jednotka. Pro laika celkem neznámé slovní spojení. Po úrazu páteře však v okamžiku pro každého místo první velké naděje. Protože právě jen takovéto pracoviště, specializované na léčení úrazů páteře a míchy v rámci většího zdravotního zařízení, skýtá největší šanci na minimalizaci následků poranění. Právě odborná mezioborová a zároveň specializovaná péče mohou být oním kouzelným klíčem, pomáhajícím odemknout třináctou komnatu náhlé nemohoucnosti člověka po poranění páteře a míchy.

n

Třináctá komnata

n

Každé léčení poranění míchy probíhá - zjednodušeně řečeno - ve třech základních fázích. Tou prvou je fáze akutní, do níž odborníci zahrnují operaci páteře, především dekompresi postižené míchy a léčení sdružených poranění.

n

Ve fázi postakutní se zdravotníci léčebnými a rehabilitačními postupy snaží minimalizovat důsledky porušení funkcí celého těla, k nimž poranění míchy zákonitě vede. Do postakutní fáze proto patří zejména první kroky fyzioterapeutické a ergoterapeutické rehabilitace, urologická rehabilitace, prevence dekubitů, psychologické a sexuologické poradenství, aj. Pro třetí fázi, kterou označujeme jako chronickou, je pak charakteristická dlouhodobá rehabilitace a nácvik co nejvyšší míry soběstačnosti.

n

Zatímco třetí fáze je doménou velkých rehabilitačních ústavů (v Kladrubech, Hrabyni a Luži-Košumberku) či menších, ale osobním nasazením i odbornou erudicí velmi fundovaných rehabilitačních center, poskytujících převážně ambulantní služby (nejznámější je Centrum Paraple), fáze první a druhá je v české koncepci péče o pacienty s poraněním či závažným onemocněním míchy jednoznačně doménou spinálních jednotek.

n

Místo první naděje

nSpinální jednotkan

Český spinální program, jehož první varianta byla vypracována už v roce 1993, je definován jako soubor opatření, směřujících k zabezpečení časové a ekonomické dostupnosti ucelené péče o nemocného s poruchami míšní funkce, vzniklými v důsledku úrazu či nemoci. A právě slovo 'ucelené' je tím slovem klíčovým. Neboť odoperovat poraněnou páteř na vysoké odborné úrovni umí v ČR řada chirurgických pracovišť. Profesor Peter Wendsche, vedoucí lékař první české (a donedávna jediné) spinální jednotky, organizačně začleněné do Úrazové nemocnice v Brně, odhaduje se znalostí věci počet takto odborně fundovaných pracovišť na patnáct. Avšak celé kouzlo - či chcete-li přesněji : specifikum - spinální jednotky je v souběhu kvalitní jak akutní, tak následné zdravotní, rehabilitační a psychologické péče.

n

Spinální jednotky se proto od jiných zdravotnických lůžkových zařízení liší specifickým vybavením pomůckami a přístroji i vyšším počtem pracovníků. Konkrétně na Spinální jednotce v Úrazové nemocnici v Brně pečuje o pacinety v šesti třílůžkových pokojích na 16 lékařů, psychiatrů a psychologů (kteří pracují buď přímo na spinální jednotce či spolupracují jako odborníci z jiných oddělení nemocnice), dále 21 zdravotních sester a ošetřovatelek a 6 rehabilitačních pracovníků.

n

Pokoje spinální jednotky jsou, mimo jiné, vybaveny polohovacími lůžky a systémy pro zvedání pacienta z lůžka, malá a velká tělocvična pak terapeutickými přístroji pro pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin, na oddělení jsou k dispozici také pomůcky pro elektroterapii, laserovou terapii, atd. V závislosti na rozsahu a závažnosti poranění může pak být pacient na spinální jednotce hospitalizován měsíc nebo také i trojnásobek této doby.

n

Most do budoucna

nSpinální jednotkan

Už s ohledem na roční počet úrazů páteře a míchy v ČR , kterých bývá přes 300, z toho kolem 200 velmi vážných, je tak významné rozhodnutí a následný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR z poloviny minulého roku, umožňující, aby vedle brněnské Spinální jednotky vznikla tři další pracoviště tohoto charakteru. Konkrétně v Ostravě, Liberci a Praze - Motole. Tato čtyři zdravotnická pracoviště budou v nejbližší době v rámci českého spinálního programu tvořit sít specializované akutní péče o lidi s úrazem či závažným onemocněním páteře a míchy. Vezmeme-li pak v úvahu, že zkušenosti z Evropy napovídají, že optimální by bylo mít v rámci českého zdravotnictví k dispozici 60 - 100 lůžek na spinálních jednotkách a že na brněnské 'spinálce' je jich už 18, je nabíledni, že vbrzku tak budou mít všichni pacienti po úrazu páteře a míchy šanci dostat okamžitě jak potřebnou odbornou, tak vhodnou ošetřovatelsko-rehabilitační péči.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..