Svátky

Příjemnou noc,
dnes je pátek 1.12.2023
svátek má Iva
zítra Blanka

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

OSKAR WILDE
Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Ředitel Úrazové nemocnice v Brně
m.janecek@unbr.cz
tel.: 545 538 382

 

Úrazová nemocnice v Brně je v podstatě chirurgická nemocnice a význačným traumatologickým programem zahrnujícím další obory. Mohl byste se o nich stručně zmínit?
nÚrazová nemocnice v Brně je Trauma centrum pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, jak bylo stanoveno Věstníkem ministerstva zdravotnictví 2/2001. Takové zařízení musí mít pochopitelně další obory, které s traumatologií a úrazovou chirurgií úzce souvisí. Jedná se především o klasickou chirurgii, která je potřebná pro erudici lékařů v traumatologii. Dále je nezbytnou součástí anesteziologicko resuscitační oddělení, kde jsou léčeni pacienti s nejtěžšími úrazy tzv. polytraumaty. Jednotky intenzivní péče u nás nejčastěji doléčují pacienty před jejich přeložením na standardní lůžka. Z ostatních oborů týmové spolupráce je to oddělení ortopedie, urologie, gastroenterologie, gynekologie a interní medicína. Všechna tato oddělení se podílejí spolu s RTG diagnostikou a laboratorním komplementem na léčení pacientů s těžšími úrazy, případně na řešení jejich komplikací. Rehabilitační oddělení potom doléčuje eventuální následky na pohybovém aparátu.

 

Řídit nemocnici vyžaduje velkou odpovědnost. S týmem špičkových spolupracovníků jednotlivých oddělení lze však snadněji dosáhnout dalších pozitivních změn. Kterých nejvýznamnějších pokroků se podařilo za poslední léta, kdy stojíte v čele ÚN, dosáhnout?
Za poslední dva roky dosáhla Úrazová nemocnice řady dílčích úspěchů a pokroků. V oblasti úrazové chirurgie byly do praxe zavedeny nejmodernější implantáty (hřeby, dlahy) pro osteosyntézy skeletu. Ortopedie provedla jako první v republice navigovanou operaci endoprotézy kyčelního kloubu a zavedla ji do každodenní praxe. Chirurgie rozvinula operace při obezitě tzv. bandáže žaludku, kde spolupracuje s internisty pomáhajícími při redukci hmotnosti pacientů. Při poúrazovém postižení kloubů se jedná o zvlášť významný bod pro pacienta. Nemocnice uspořádala dva mezinárodní kongresy a čtyři národní semináře pro sestry. V oblasti vědy a výzkumu patří v rámci LF MU mezi přední pracoviště v počtu přednášek a publikací.

 

Je v něčem Vaše nemocnice specifická?
Úrazová nemocnice v Brně je specifická dokonalou týmovou multioborovou spoluprací, která umožňuje maximální nasazení při léčení úrazů. Je jedinou nemocnicí v ČR, která soustřeďuje odborníky všech profesí, které jsou nutné k léčení úrazů. Tento servis poskytuje nemocnice 24 hodin denně po celý rok.nJejím dalším specifikem je spinální jednotka, která poskytuje nadregionální péči o spinální pacienty počínaje chirurgickým výkonem a konče rehabilitací. ÚN je jediným chirurgickým pracovištěm v ČR, které má vlastní dialýzu.

 

Jakým způsobem se sleduje kvalita léčebné péče poskytované pacientům?
nKvalita léčebné péče poskytované pacientům je sledována jak po lékařské stránce (náměstek pro LPP, primáři oddělení), tak i po stránce sesterské (hlavní sestra, staniční sestry). Podobným způsobem je kontrolována péče na jednotlivých ambulancích. Vyhodnocení kvality je každý rok i z hlediska statistického, kde jsou sledovány hlavní ukazatele, jako doba hospitalizace, infekční komplikace, úmrtnost apod. Tyto ukazatele jsou potom srovnávány s roky minulými. Máme k dispozici i mezinárodní analýzy, kdy například výsledky našeho léčení pacientů s úrazy byly významně lepší než výsledky z deseti nejlepších nemocnic ve Velké Británii.

 

Do jaké míry ovlivňuje práci lékařů a péči o nemocné práce etické komise a kdy se na ní může pacient obrátit o pomoc?
nEtická komise se schází pravidelně každé druhé pondělí v měsíci a posuzuje především výzkumnou činnost lékařské péče a její vztah k nemocným (granty, zkušební projekty léčiv, ortéz apod.). Na etickou komisi se však může obrátit jakýkoliv pacient se svým problémem. Ve skutečnosti k tomu dochází jen zřídka.

 

Předpokládají se do budoucna nějaké změny ve smyslu péče o nemocné – mám na mysli zejména úhradu léků, pobytu v nemocnici, ale také modernizace některých oddělení?
nÚrazová nemocnice v Brně má v plánu pokračovat v modernizaci oddělení traumatologie, jejichž cílem je zlepšení pobytu a komfortu pacientů. Jako státem řízení organizace nemůže určovat žádné platby ani za léky ani za pobyt v nemocnici. Ještě v letošním roce by mělo dojít k zavedení tzv. bezfilmové nemocnice, což znamená, že všechna RTG a jiná obrazová vyšetření budou v počítačové síti nemocnice přímo dostupná všem příslušným odborníkům na jejich rovněž současně modernizovaných počítačích. Rovněž ještě letos by mělo dojít k obměně počítačového tomografu za nový moderní přístroj.nPro příští léta se chystá řada kroků, které povedou k zlepšení vybavenosti a funkčnosti stávajících oddělení i rozšíření nemocnice do nových prostor Koliště 43, které již nemocnice získala a eventuálně Koliště 45, o které usiluje.

 

Co byste si přál ještě více zdokonalit co se týče vybavení nemocnice i pracovních podmínek lékařů?
nJako ředitel ÚN si pochopitelně přeji, aby nemocnice po 15 letech určité finanční stagnace dostala nutné prostředky z Ministerstva zdravotnictví tak, aby mohla plánované úpravy během příštích let realizovat. Do těchto úprav zapadá i vytvoření nového pracoviště magnetické rezonance, terapie chladem, hyperbarická komora a celý nový pavilon urgentní medicíny. Tím se zlepší vybavení nemocnice i pracovní podmínky pro lékaře.

 

Jaká je spokojenost pacientů – na základě vyhodnocování dotazníků, které jsou k dispozici na Vašich webových stránkách?
nNa základě vyhodnocování dotazníků lze konstatovat, že převážná většina našich nemocných je spokojena se svým pobytem v Úrazové nemocnici. Kritizovány byly delší čekací doby na ambulanci, což jsme odstranili změnou systému přijímání na oddělení. Celkový chod ambulancí lze ovlivnit pouze získáním nových prostor. Ve spolupráci s Policií ČR je nutné, aby bylo zabezpečeno respektování dopravního značení zákazu vjezdu do ulice Ponávka, a tím dojde ke snížení hluku z ulice, který některé naše nemocné ruší.

 

 

Děkuji za rozhovor.

 

Kontakt:
E-mail: reditelstvi@unbr.cz,
Tel.: 545 538 666, fax: 545 211 082,
http://www.unbr.cz
 
 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..